|[ 25 лютого 2020 ]| Перемога бандуристів Шепетівщини.
|[ 25 лютого 2020 ]| Перемога бандуристів Шепетівщини.

Артикул: ВТО_240-2

22 лютого  бандуристи Шепетівщини отримали перемогу у Всеукраїнському конкур­сі-фестивалі мистецтв.

Ан­самбль бан­ду­рис­тів «Мо­за­їка» під ке­рів­ниц­твом вик­ла­да­ча Ше­пе­тівсь­кої ди­тя­чої му­зич­ної шко­ли Оле­ни Ма­ли­нюк став учас­ни­ком Все­ук­ра­їнсь­ко­го кон­курсу-фес­ти­ва­лю мис­тецтв «Я ар­тист Ук­ра­їни». За­хід від­бувся в приміщенні Рів­ненсь­ко­го Бу­дин­ку куль­ту­ри «Тек­стиль­ник».

Кон­курсан­ти зма­га­ли­ся у 3 но­мі­на­ці­ях: інс­тру­мен­таль­не, во­каль­не та хо­ре­ог­ра­фіч­не мис­тец­тва. Чле­ни жу­рі на­леж­ним чи­ном оці­ни­ли гру, ви­ко­нан­ня, спів, вит­ри­ва­лість та сце­ніч­ність ше­пе­тівсь­ких ви­хо­ван­ців. Від­так, юним бан­ду­рис­там вда­ло­ся ви­бо­ро­ти най­ви­щий бал та от­ри­ма­ти зас­лу­же­ні на­го­ро­ди: Дип­лом пер­шої Пре­мії, куб­ки і ме­да­лі.Та­кож ви­хо­ван­ців му­зич­ної шко­ли бу­ло на­го­род­же­но гро­шо­вим сер­ти­фі­ка­том на 120 єв­ро для учас­ті у Між­на­род­но­му кон­курсі-фес­ти­ва­лі мис­тецтв «Talents of the world», який від­бу­ва­ти­меть­ся у Бол­га­рії.

Керівник гурту – Малинюк Олена Леонідівна була відзначена вищою відзнакою ВГО «Країна» - медаллю  «За слу­жін­ня мис­тец­тву» (№590).

Джерело - https://denzadnem.com.ua/

 
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"