Відомчі відзнаки без корупції - Голос України від 21.01.2022 р.

Відомчі відзнаки без корупції

Зареєстрований законопроект щодо вдосконалення системи державних нагород України – перший крок до прийняття всеосяжного Закону «Про нагородну систему України».

 

«Я відзначаю за кров, а не за чорнила».

Наполеон Бонапарт.

26.07.2021 р. зареєстровано проект Закону України № 5829 «... щодо вдосконалення системи державних нагород України».

Це — перший крок до прийняття всеосяжного Закону «Про нагородну систему України», який повинен довести до ладу та об’єднати «під одним дахом» усі нормативні Акти (укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, накази тощо), що стосуються не лише державних нагород, а також регламентують існування і правила застосування відомчих, муніципальних та громадських відзнак.

Адже є очевидним, що недосконалість наявного закону та указів створює умови для зловживань на всіх рівнях, нівелює реальні заслуги громадян та їх суспільну оцінку, а в підсумку — завдає шкоди іміджу держави загалом.

Найбільш кричущими є недоліки славнозвісного Указу Президента Януковича від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки». Саме тому сьогодні пропонуємо для обговорення частину ІV вищезазначеного законопроекту, що стосується саме «відомчих заохочувальних відзнак»:

ІV.ВІДОМЧІ
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ
ВІДЗНАКИ

1. Відомчі заохочувальні відзнаки (далі — відомчі відзнаки) є формою заохочення та відзначення військовослужбовців, державних службовців та працівників військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників державних органів, які, згідно з Законом України «Про національну безпеку», входять до складу сил безпеки і сил оборони, державних правоохоронних органів, інших державних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій та захисту економічної безпеки держави (надалі — Сили безпеки, оборони та охорони), державних службовців та працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери їх управління, працівників галузевих підприємств незалежно від форм власності, а також інших осіб, визначених цим Положенням.

Відомчими відзнаками можуть бути відзначені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Відзначення відомчою заохочувальною відзнакою може бути проведене посмертно.

2. Відомчі відзнаки встановлюються наказом відповідного міністерства, Головнокомандувача ЗСУ, державного органу, який входить до складу сил безпеки, оборони та охорони, іншого органу виконавчої влади чи державного колегіального органу, який згідно із законодавством України уповноважений видавати накази, що є нормативно-правовими актами.

3. Відомчі відзнаки встановлюються для відзначення осіб за визначні досягнення та значний особистий внесок у результати службової і трудової діяльності, бездоганну службу та зразкове виконання службових обов’язків, мужність, самовідданість та відвагу, виявлені при захисті суверенітету та територіальної цілісності України, під час виконання військового, службового, громадянського обов’язку, для відзначення за заслуги перед відповідними державними органами, а також галузевими підприємствами та установами у здійсненні покладених на них завдань, за вислугу років та з нагоди ювілею.

4. Відомчі відзнаки можуть встановлюватись у вигляді:

— хрестів;
— нагрудних знаків;
— медалей;
— почесних грамот;
— грамот;
— подяк.

Хрест — відомча відзнака за військову доблесть та особисту мужність, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, боротьбі з тероризмом, а також за сміливі вчинки, які сприяли боротьбі зі стихійним лихом, підтриманню правопорядку, порятунку людського життя тощо. Хрести можуть встановлюватися виключно державними органами, які входять до сил безпеки, оборони та охорони. В одному державному органі може бути встановлено не більше одного хреста. Ступені хреста не встановлюються. Хрест має єдині для всіх державних органів, які входять до сил безпеки, оборони та охорони, форму і габаритні розміри та з’єднується за допомогою кільця з колодкою. Форма хреста затверджується Комісією державних нагород та геральдики за результатами конкурсу.

Нагрудний знак — відомча відзнака за видатні та значні заслуги. Нагрудний знак може з’єднуватися з колодкою або кріпитися безпосередньо до одягу за допомогою пристрою на зворотному боці. Нагрудні знаки можуть мати ступені, але не більше трьох.

Медаль — відомча відзнака за вислугу років, на честь ювілею чи пам’ятної дати. Медалями за вислугу років відзначаються державні службовці, військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу, працівники державних органів, які входять до сил безпеки, оборони та охорони.

Колодка — конструктивна частина хреста, нагрудного знака або медалі, яка за конструкцією та розмірами тотожна колодкам медалей державних нагород України, призначена для кріплення відзнаки до одягу та являє собою обтягнуту шовковою муаровою стрічкою прямокутну пластину (або шовкову муарову стрічку, складену у формі прямокутника) з застібкою на зворотному боці. Колодка має єдині для усіх відомчих відзнак України розміри.

Шовкова муарова стрічка — особлива нагородна стрічка встановленого зразка зі щільної шовкової або напівшовкової тканини з хвилеподібними переливами різних кольорових відтінків.

Почесна грамота, грамота та подяка — відомчі відзнаки за досягнення в професійній та службовій діяльності, за сприяння відповідним державним органам у здійсненні покладених на них завдань і функцій.

Державні колегіальні органи можуть мати відомчі відзнаки у вигляді нагрудного знака, почесної грамоти, грамоти та подяки.

5. Проект Положення про відомчу відзнаку та проект малюнка відомчої відзнаки (з пояснювальною запискою з тлумаченням зображень та написів) з відомостями про автора (авторів) малюнка розробляється відповідним державним органом та подається в установленому порядку на розгляд Комісії державних нагород та геральдики для здійснення експертизи та надання висновку щодо встановлення відомчої відзнаки.

Експертиза має бути проведена протягом двох місяців.

Положенням про відомчу відзнаку визначаються підстави відзначення осіб відомчою відзнакою, порядок представлення, розгляду матеріалів та прийняття рішення або відмову у відзначенні, а також опис, порядок вручення, носіння та позбавлення відомчої відзнаки.

6. Розробка проекту Положення, малюнка відомчої відзнаки та його опису здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Комісією державних нагород та геральдики.

7. Відомча відзнака встановлюється у разі надання Комісією державних нагород та геральдики позитивного висновку.

8. Відомча відзнака встановлюється з одночасним затвердженням Положення про відомчу відзнаку та відповідним малюнком.

Копії наказу про встановлення відомчої відзнаки надсилаються до Комісії державних нагород та геральдики, Міністерства юстиції України та Національного музею історії України.

Зразки-еталони відомчих відзнак в тримісячний термін затверджуються керівником відповідного державного органу за результатами відкритого конкурсу виробників, який може проводитись на безоплатній основі, та надсилаються до Комісії державних нагород та геральдики і Національного музею історії України.

9. Висунення кандидатур до відзначення відомчими відзнаками здійснюється у первинних організаціях за місцем роботи (служби) осіб, яких представляють до нагородження (військові підрозділи, трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності), та в громадських організаціях, які працюють в сфері відповідальності відповідного державного органу.

10. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом керівника відповідного державного органу. Міністр оборони України та Головнокомандувач ЗСУ мають право делегувати повноваження щодо відзначення окремими відомчими відзнаками командувачам видів (окремих родів військ (сил) Збройних Сил України.

11. Відзначення відомчими відзнаками, які мають ступені, здійснюється послідовно, від нижчого ступеня до вищого.

12. Особі, відзначеній відомчою відзнакою у вигляді хреста, нагрудного знака, медалі, видається документ про відзначення (диплом або посвідчення). За рішенням керівника відповідного державного органу відзначеній особі можуть бути вручені також планка, мініатюра або значок-планка.

13. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, який зберігається відповідним державним органом.

Відповідні державні органи ведуть відкриті реєстри нагороджених, в яких зазначається первинна організація (особа), яка ініціювала нагородження, та відповідальна особа, яка затвердила представлення (за виключенням відзначення за наказом з обмеженим доступом).

14. Відомчі відзнаки вручає керівник відповідного державного органу або його заступники. Міністр оборони України та Головнокомандувач ЗСУ мають право делегувати повноваження щодо вручення відомчих відзнак командувачам видів (окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та, в разі вручення відзнаки в районі ведення бойових дій, командиру військової частини, в який проходить службу відзначена особа.

Вручення відомчої відзнаки та документів про відзначення має бути проведене протягом двох місяців з дня підписання наказу про відзначення.

Вручення відомчої відзнаки провадиться в урочистій обстановці, з залученням громадськості та представників засобів масової інформації. /У разі вручення відзнаки в районі ведення бойових дій або відзначення за наказом з обмеженим доступом, можливе вручення відомчої відзнаки без залучення громадськості та представників засобів масової інформації. Відповідальність за організацію та своєчасне вручення відомчої відзнаки покладається на особу, якій доручено провести вручення.

15. Особа, відзначена відомчою відзнакою, може бути позбавлена такої відзнаки у випадку:

— набрання законної сили вироком суду про визнання такої особи винною у порушенні присяги, вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;
— набрання законної сили рішення суду про вчинення адміністративного корупційного правопорушення;
— в разі виявлення суттєвих недостовірностей про заслуги відзначеного відомчою відзнакою, що не відповідають складу заслуг, зазначеному у Положенні про відомчу відзнаку.

16. Позбавлення відомчої відзнаки провадиться наказом відповідного державного органу.

17. Поновлення права на відомчу відзнаку може бути здійснене у разі правової реабілітації особи, яка раніше була позбавлена відомчої відзнаки.

18. Відомчі відзнаки повинні відповідати таким вимогам:
відомчі відзнаки не можуть відтворювати державні нагороди України;
ширина хреста 40 мм, довжина 50 мм, нижня сторона довша за інші;
розмір нагрудного знака, який з’єднується з колодкою, не може перевищувати 40х40 мм;
розмір нагрудного знака, який кріпиться безпосередньо до одягу, не може перевищувати 50х50 мм;
в основу нагрудного знака може бути покладено хрест, форма якого не повинна повторювати форму хреста, затвердженого Комісією державних нагород та геральдики;
на зворотному боці хреста та нагрудного знака міститься його порядковий номер;
медаль має вигляд круглої металевої пластини діаметром 32 мм та з’єднується за допомогою кільця з колодкою;
хрести, нагрудні знаки та медалі виготовляються з недорогоцінних металів з гальванічним покриттям або без нього, з покриттям кольоровими емалями або без них;
використання коштовного каміння або його імітацій (стразів, кристалів, скла) не допускається;
розмір колодки відомчих відзнак дорівнює розмірам колодок державних нагород України у вигляді медалей;
мініатюра являє собою зменшену копію Хреста, нагрудного знака чи медалі шириною 23 мм;
ширина стрічки 18 мм, висота мініатюри у зібраному вигляді 65 мм;
планка відомчої відзнаки аналогічна планці державної нагороди України у вигляді медалі, розмір планки 28х12 мм;
значок-планка відомчої відзнаки має розмір 24х8 мм.

19. Бланки диплома до хреста, медалі, нагрудного знака, а також бланки почесної грамоти, грамоти та подяки виготовляються з щільного паперу формату А4;
посвідчення до нагрудних знаків, хреста та медалей за конструкцією тотожні посвідченням державних нагород України;
посвідчення до хреста та нагрудних знаків об’ємні, розмір у складеному вигляді — 78х110 мм;
посвідчення до медалей та ювілейних відзнак картонні, розмір у складеному вигляді — 75х105 мм;
у дипломах, посвідченнях, почесних грамотах та грамотах зазначається дата та номер наказу, яким проведене нагородження відомчою відзнакою;
на бланку диплома або посвідчення до хреста і нагрудного знака зазначається номер відповідної відомчої відзнаки.

20. За наявності в особи відомчих відзнак різних державних органів, відповідні відомчі відзнаки носяться після відомчих відзнак державного органу, в якому працює (проходить службу) особа, або нижче них відповідно до черговості відзначення.

За наявності в особи двох і більше відомчих відзнак одного державного органу їх розміщують у порядку, визначеному відповідними положеннями про відомчі відзнаки.

За наявності в особи відомчої відзнаки різних ступенів носиться лише відзнака вищого ступеня.

21. Відомчі відзнаки у вигляді хреста, нагрудного знака на колодці та медалі, носяться з лівого боку грудей і, за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород, нагород міжнародних організацій розміщуються нижче або після них.

22. Відомчі відзнаки у формі нагрудного знака без колодки носяться з правого боку грудей і, за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород, нагород міжнародних організацій, розміщуються нижче або після них.

23. Замість хреста, нагрудного знака чи медалі особа, відзначена відомчою відзнакою, має право носити мініатюри, планки або значки-планки.

Мініатюри носять на цивільному одязі або форменому вечірньому одязі з лівого боку грудей і розміщують у такій самій послідовності, як відомчі відзнаки.

Планки носять на форменому одязі (однострої) з лівого боку грудей і розміщують у такій самій послідовності, як відомчі відзнаки.

За наявності в особи відомчої відзнаки різних ступенів носиться мініатюра (планка) лише відзнаки вищого ступеня.

Значки-планки носять на цивільному одязі з лівого боку грудей.

За наявності в особи кількох відомчих відзнак носиться значок-планка лише старшої з них.

Одночасне носіння відомчих відзнак та їх мініатюр, планок або значків-планок не допускається.

Під час участі в офіційних заходах відзначена особа, як правило, носить відомчі відзнаки, планки або інші затверджені замінники нагород.

24. Право на носіння відомчої відзнаки має лише особа, відзначена цією відомчою відзнакою.

25. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки, як правило, не видається.

Відзначеному може бути виданий дублікат відомчої відзнаки або документів про відзначення, якщо втрата сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від відзначеного.

26. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства несуть відповідальність за незаконне носіння відомчих відзнак та їх атрибутів, незаконне виготовлення та підробку документів про нагородження, незаконне користування пільгами нагородженого шляхом їх привласнення, відповідно до законів України.

27. Для осіб, відзначених відомчими відзнаками до набуття чинності цього закону, передбачено збереження пільг та можливість носіння відомчих відзнак.

Юрій ДІДОВЕЦЬ, заслужений юрист України, учасник АТО, офіцер Департаменту юридичного забезпечення МОУ;
Олександр СОПОВ, член робочої групи Верховної Ради  з вдосконалення нагородної системи України; автор 11 державних нагород;
Максим ЦАРЕНКО, член робочої групи Верховної Ради з вдосконалення нагородної системи України, член Ради Українського геральдичного товариства.