Проект нового Указу Президента "Про відомчі заохочувальні відзнаки"
«Додаток до Проекту Указу Президента України, що унеможливить нагородження підлабузників та завдяки якому про справжніх Героїв дізнається весь Світ

РНБО Вих. 579/28-1/2-19 від 17.04.2019 р. (зі змінами)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відомчі заохочувальні відзнаки

 

   І. Загальні положення

 

1. Відомчі заохочувальні відзнаки (далі – відомчі відзнаки) є формою заохочення та відзначення військовослужбовців, державних службовців та працівників військових формувань, осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників державних органів, які, згідно Закону України «Про національну безпеку», входять до складу сил безпеки і сил оборони, інших державних органів, на які законами України покладено здійснення правоохоронних функцій та захисту економічної безпеки держави (надалі - сили безпеки, оборони та охорони) державних службовців та працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери їх управління, працівників галузевих підприємств незалежно від форм власності, а також інших осіб, визначених цим Положенням.

 Відомчими відзнаками можуть бути відзначені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

 Відзначення відомчою заохочувальною відзнакою може бути проведене посмертно.

2. Відомчі відзнаки встановлюються наказом керівника (державного секретаря) відповідного міністерства, керівника державного органу, який входить до складу сил безпеки, оборони та охорони, керівника іншого органу виконавчої влади чи державного колегіального органу, який згідно із законодавством України уповноважений видавати накази, що є нормативно-правовими актами.

3. Відомчі відзнаки встановлюються для відзначення осіб за визначні досягнення та значний особистий внесок у результати службової і трудової діяльності, бездоганну службу та зразкове виконання службових обов’язків, мужність, самовідданість та відвагу, виявлені під час виконання військового, службового, громадянського обов'язку, для відзначення за заслуги перед відповідними державними органами, а також галузевими підприємствами та установами у здійсненні покладених на них завдань, за вислугу років та з нагоди ювілею.

 

4. Відомчі відзнаки можуть встановлюватись у вигляді:

• нагрудних знаків,

• Хреста «ЧЕСТЬ І СЛАВА»,

• медалей за вислугу років - медалей «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби» та «Ветеран служби»,

- почесних грамот,

- грамот,

• подяк,

• ювілейних відзнак,

• колективної відзнаки «Почесний прапор» - попозиція МОУ!. (Погодились з пропозицією, але, на думку експертів, потребує окремого Акту!)

 Нагрудний знак – відомча відзнака за видатні та значні заслуги. Нагрудні знаки можуть мати ступені, але не більше трьох.

 Хрест «ЧЕСТЬ І СЛАВА» (надалі - Хрест) - відомча відзнака, встановлена для державних органів, які входять до сил безпеки, оборони та охорони, є формою відзначення за проявлені військову доблесть та особисту мужність при захисті суверенітету та територіальної цілісності України, боротьбі з тероризмом, а також осіб,  що своїми сміливими вчинками сприяли боротьбі зі стихійним лихом, підтриманню правопорядку, порятунку людського життя тощо. Хрестами нагороджуються тільки за конкретні заслуги. Заборонено нагородження хрестами за сумлінну службу, вислугу років або до ювілейної дати. Відзначення Хрестом є підставою для подання відзначеного до нагородження відзначеного державною нагородою. Хрест має єдині для всіх державних органів, які входять до сил безпеки, оборони та охорони дизайн, форму і габаритні розміри та з'єднується за допомогою кільця з колодкою.

 Медалями за вислугу років «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служби», «Ветеран служби» відзначаються державні службовці, військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу, працівники державних органів, які входять до сил безпеки, оборони та охорони.

 Медаль за вислугу років має вигляд круглої металевої пластини єдиного для всіх відомчих заохочувальних відзнак України діаметру та з‘єднується за допомогою кільця з колодкою.

 Колодка – частина Хреста або медалі, яка, за конструкцією та розмірами, тотожня колодкам медалей державних нагород України. Колодка має єдині для всіх відомчих відзнак розміри.

 Шовкова муарова стрічка – особлива нагородна стрічка встановленого зразка зі щільної шовкової або напівшовкової тканини з хвилеподібними переливами різних кольорових відтінків.

 Почесна грамота, грамота та подяка – відомчі відзнаки за досягнення в професійній та службовій діяльності, за сприяння відповідним державним органам у здійсненні покладених на них завдань і функцій та з нагоди ювілею.

 Колективна відзнака «Почесний прапор» - пропозиція буде прописана МОУ. (Погодились з пропозицією, але, на думку експертів, потребує окремого Акту!)

 Державні колегіальні органи можуть мати відомчі відзнаки у вигляді нагрудного знака, почесної грамоти, грамоти та подяки.

 

   ІІ. Порядок розробки та встановлення нових відомчих відзнак

 

5. Проект Положення про відомчу відзнаку та проект малюнка відомчої відзнаки (з пояснювальною запискою з тлумаченням зображень та написів) з відомостями про автора (авторів) малюнка розробляється відповідним державним органом та подається в установленому порядку на розгляд Комісії державних нагород та геральдики для здійснення експертизи та надання висновку щодо встановлення відомчої відзнаки.

 Положенням про відомчу відзнаку визначаються підстави відзначення осіб відомчою відзнакою, порядок представлення, розгляду матеріалів та прийняття рішення або відмову у відзначенні, а також опис, порядок вручення, носіння та позбавлення відомчої відзнаки.

6. Розробка проекту Положення, малюнка відомчої відзнаки та його опису здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Комісією державних нагород та геральдики.

7. Відомча відзнака встановлюється у разі надання Комісією державних нагород та геральдики позитивного висновку.

 Встановлення ювілейних відзнак може проводитися наказами відповідних державних органів без погодження з Комісією державних нагород та геральдики.

8. Відомча відзнака встановлюється з одночасним затвердженням Положення про відомчу відзнаку, відповідними малюнками та описами.

 Копії наказу про встановлення відомчої відзнаки надсилаються до Комісії державних нагород та геральдики, Міністерства юстиції України та Національного музею історії України.

 Зразки-еталони відомчих відзнак  в трьохмісячний термін затверджуються керівником відповідного державного органа за результатами відкритого конкурсу виробників, який може проводитись на безоплатній основі, та надсилаються до Комісії державних нагород та геральдики і Національного музею історії України.

 

   ІІІ. Порядок відзначення відомчими відзнаками

9. Висунення кандидатур до відзначення відомчими відзнаками здійснюється у первинних організаціях за місцем роботи (служби) осіб, яких представляють до нагородження (військові підрозділи, трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності), та в громадських організаціях, яки працюють в сфері відповідальності відповідного державного органу.

10. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом керівника відповідного державного органу. Міністр оборони України може делегувати повноваження щодо відзначення окремими відомчими відзнаками Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України та командувачам видів (окремих родів) військ Збройних Сил України.

11. Відзначення відомчими відзнаками, які мають ступені, здійснюється послідовно,  від нижчого ступеня до вищого.

12. Особі, відзначеній відомчою відзнакою у вигляді нагрудного знака, Хреста, медалі,  ювілейної відзнаки разом з відзнакою видається документ про відзначення (диплом або посвідчення); за рішенням керівника відповідного державного органу відзначеній особі можуть бути вручені також планка або інший затверджений замінник  відомчої відзнаки.

 Планка – прямокутна  конструкція єдиного в Україні встановленого розміру для носіння нагородних стрічок із муарової тканини на однострої.

13. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, який зберігається відповідним державним органом.

 Відповідні державні органи ведуть відкриті реєстри нагороджених, в яких зазначається первинна организація (особа), яка ініціювала нагородження та відповідальна особа, яка затвердила представлення (за виключенням відзначення за наказом з обмеженим доступом).

14. Відомчі відзнаки вручає керівник відповідного державного органу або його заступники. Міністр оборони України може делегувати повноваження щодо вручення відомчих відзнак Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України та командувачам видів (окремих родів) військ Збройних Сил України та, в разі вручення відзнаки в районі ведення бойових дій, командиру військової частини, в який проходить службу відзначена особа.Вручення відомчої відзнаки та документів про відзначення має бути проведене протягом двох місяців з дня підписання наказу про відзначення.

 Вручення відомчої відзнаки провадиться в урочистій обстановці, з залученням громадськості та представників засобів масової інформації. У разі вручення відзнаки в районі ведення бойових дій або відзначення за наказом з обмеженим доступом можливе вручення відомчої відзнаки без залучення громадськості та представників засобів масової інформації.

 Відповідальність за організацію та своєчасне вручення відомчої відзнаки покладається на особу, якій доручено провести вручення.

IV. Порядок позбавлення відомчих відзнак та поновлення права на відомчу відзнаку

 

15. Особа, відзначена відомчою відзнакою, може бути позбавлена такої відзнаки у випадку:

набрання законної сили вироком суду про визнання такої особи винною у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;

набрання законної сили рішення суду за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.

16. Позбавлення відомчої відзнаки провадиться наказом відповідного державного органу.

17. Поновлення права на відомчу відзнаку може бути здійснене у разі правової реабілітації особи, яка раніше була позбавлена відомчої відзнаки.

 

   V. Атрибути відомчих відзнак

 

18. Відомчі відзнаки повинні відповідати таким вимогам:

 відомчі відзнаки не можуть відтворювати державні нагороди України;

 нагрудний знак не має колодки, його розмір не може перевищувати 45*45 мм; нагрудний знак може мати металевий підвіс, вкритий кольоровими емалями, із застібкою для кріплення до одягу;

 розмір Хреста має становити: ширина 32 мм, висота без колодки 45 мм;

 на зворотному боці Хреста та нагрудного знака викарбовано його порядковий номер;

 діаметр медалей за вислугу років має становити 32 мм;

 нагрудні знаки та ювілейні відзнаки за формою не можуть відтворювати Хрести;

 нагрудні знаки, Хрест, медалі та ювілейні відзнаки виготовляються з недорогоцінних металів, з гальванічним покриттям та покриттям кольоровими емалями або без них;  використання коштовного каміння або його імітацій (стразів, кристалів, скла) не допускається;

 ширина планки відомчої відзнаки дорівнює ширині колодки медалей державних нагород України; висота планки становить 12 мм;

 19. Бланки диплома до Хреста, медалі, нагрудного знака, а також бланки почесної грамоти, грамоти та  подяки виготовляються з щільного паперу формату А4;

 посвідчення до нагрудних знаків, Хреста та медалей за конструкцією тотожні посвідченням державних нагород України; посвідчення до нагрудних знаків та Хреста  об’ємні, розмір у складеному вигляді - 78*110 мм; посвідчення до медалей та ювілейних відзнак картонні, розмір у складеному вигляді - 75*105 мм;

 у дипломах, посвідченнях, почесних грамотах та грамотах зазначається дата та номер наказу, яким проведене нагородження відомчою відзнакою;

 на бланку диплома або посвідчення до нагрудного знака та Хреста зазначається номер відповідної відомчої відзнаки.

 

 

   VI. Порядок носіння відомчих відзнак

 

20. За наявності в особи відомчих відзнак різних державних органів, відповідні відомчі відзнаки носяться після відомчих відзнак державного органу, в якому працює (проходить службу) особа, або нижче них відповідно до черговості відзначення.

 За наявності в особи двох і більше відомчих відзнак одного державного органу їх розміщують у порядку, визначеному відповідними положеннями про відомчі відзнаки.

21. Відомчі відзнаки у формі Хреста, медалі та ювілейні відзнаки з колодками носяться з лівого боку грудей  і, за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород, нагород міжнародних організацій розміщуються нижче або після них.

22. Відомчі відзнаки у формі нагрудного знака та ювілейні відзнаки без колодки носяться з правого боку грудей і, за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород, нагород міжнародних організацій, розміщуються нижче або після них.

23. Замість Хреста, медалі чи нагрудного знака особа, відзначена відомчою відзнакою, має право носити планки або інші затверджені замінники  нагород.

 Планки або інші затверджені замінники нагород носять на форменому або цивільному одязі з лівого боку грудей і розміщують у такій самій послідовності, як відомчі відзнаки.

 Одночасне носіння відомчих відзнак та їх планок або інших затверджених замінників нагород не допускається.

 Під час участі в офіційних заходах відзначена особа, як правило, носить відомчі відзнаки, планки або інші затверджені замінники нагород.

 

VII. Права та обов‘язки відзначених відомчими відзнаками

 

24. Право на носіння відомчої відзнаки має лише особа, відзначена цією  відомчою відзнакою.

25.  У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки, як правило, не видається.

Відзначеному може  бути виданий дублікат відомчої відзнаки або документів про відзначення, якщо втрата сталася внаслідок стихійного лиха,  бойових дій або з інших причин, що не залежать від відзначеного.

26. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства несуть відповідальність за незаконне носіння відомчих відзнак та їх атрибутів, незаконне виготовлення та підробку документів про нагородження, незаконне користування пільгами нагородженого шляхом їх привласнення, відповідно до Законів України.