|[ 26 вересня 2018 ]| Нагородження шепетівських меценатів.
|[ 26 вересня 2018 ]| Нагородження шепетівських меценатів.

Артикул: ВТО_

17 вересня 2018 року у Ше­пе­тівсь­кий від­діл по­лі­ції з на­го­ди від­крит­тя ізо­ля­то­ра тим­ча­со­во­го три­ман­ня за­ві­тав Ва­силь Ві­консь­кий, на­чаль­ник Хмель­ницько­го об­ласно­го уп­равлін­ня по­лі­ції.

При на­го­ді кер­ма­нич від­зна­чив по­ліс­ме­нів по­дя­ка­ми, відзнаками ВГО «Звитяга» та цін­ни­ми по­да­рун­ка­ми. Ок­ре­мо пройшло і нагородження і ме­це­на­тів. За ак­тивну та плід­ну спів­пра­цю з пра­ців­ни­ка­ми по­лі­ції і на­дан­ня прак­тичної до­по­мо­ги для пок­ра­щен­ня ма­те­рі­аль­но-тех­нічної ба­зи ке­рів­ни­ки під­при­ємств от­ри­ма­ли по­дя­ки та від­зна­ки ВГО «Країна» Володимир Сасюк, ди­рек­то­р ДП «Ше­пе­тівсь­кий ліс­госп» та Олександр Пустовойт, ге­не­раль­ний ди­рек­то­р ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест».
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"