|[13 травня 2020]| Шепетівка: відвідини ветеранів.
|[13 травня 2020]| Шепетівка: відвідини ветеранів.

Артикул: 1945

У переддень Дня Перемоги, керівники району відвідали за місцем проживання та привітали ветеранів — учасників бойових дій жителів Шепетівського району.

Без­по­се­ред­ніх учас­ни­ків бойових дій в районі за­ли­ши­ло­ся тіль­ки 7 чо­ло­вік: в се­лі Кось­ків - Ка­ва­лер Пет­ро Вік­то­ро­вич; с. Ку­пи­но - Вруб­левсь­кий Во­ло­ди­мир Гри­го­ро­вич; с. Бі­лок­ри­нич­чя - Слон­чак Сер­гій Се­ме­но­вич; с. Су­дил­ків - Ан­то­нюк Ана­то­лій Гри­го­ро­вич; с. Ми­хай­люч­к - Гу­ме­нюк Тек­ля Ан­дрі­їв­на; с. Вов­ківці - Ша­дюк Ми­ко­ла Ле­он­тійович; с. Бі­ло­піль - Ма­лі­новсь­ка Ван­да Єду­ар­дівна.

Го­ло­ва рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції Юрій Ба­сюк, зас­тупник го­ло­ви рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції Ві­та­лій Бу­зиль, зас­тупник го­ло­ви Ше­пе­тівсь­кої район­ної ра­ди Ар­тур Мо­сів­сі­сян ра­зом з го­ло­вою ра­ди ве­те­ра­нів Кол­ба­совсь­кою К.П. та го­ло­ва­ми Су­дил­ківсь­кої ОТГ Ко­тик Т.М., Лен­ко­вець­кої ОТГ Кри­вор­чу­ком Ю.П., Ми­хай­люцьким сіль­ським го­ло­вою Кни­шом Б.В. по­бу­ва­ли в до­мів­ці кож­но­го учас­ни­ка бойових дій.

По­важ­них ве­те­ра­нів при­ві­та­ли з річ­ни­цею Пе­ре­мо­ги над на­циз­мом у Дру­гій сві­то­вій вій­ні, вру­чи­ли Зна­ки на­род­ної по­ша­ни — пам’ят­ні ме­да­лі «За бойові зас­лу­ги. 75 ро­ків Пе­ре­мо­ги» (№1393-1391), на­да­ли гро­шо­ву до­по­мо­гу у роз­мі­рі 2 ти­ся­чі гри­вень, яка бу­ла ви­ді­ле­на з район­но­го бюд­же­ту та про­дук­то­ві на­бо­ри від Хмель­ницької об­ласної ор­га­ні­за­ції ве­те­ра­нів.

Ві­та­ючи си­во­чо­лих ге­ро­їв, ке­рів­ни­ки району дя­ку­ва­ли їм за муж­ність, за те, що від­во­ював­ши кра­їну у во­ро­га, да­ли мож­ли­вість нас­тупним по­ко­лін­ням жи­ти, тво­ри­ти, рос­ти­ти ді­тей під мир­ним не­бом.

Ба­жа­ли їм та їх­нім ро­ди­нам доб­ра, міц­но­го здо­ров’я на дов­гі лі­та, мир­но­го не­ба, щас­тя та зла­го­ди, а та­кож по­дя­ку­ва­ли за те, що прой­шов­ши крізь спа­ла­хи вог­ня­них ро­ків, є людь­ми, гід­ни­ми прик­ла­ду. Юрій Ми­ко­лайович пос­пілку­вав­ся з ве­те­ра­на­ми, вис­лу­хав спо­га­ди про мо­ло­дість, по­ці­ка­вив­ся їх­ні­ми на­галь­ни­ми проб­ле­ма­ми.

Джерело - https://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/56526
Замовити орденські планки ви можете на сайті: orden.com.ua


Замовити продукцію ВТО "ОРДЕН"